சனி, 7 மே, 2016

இனிய அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துகள்

உனக்கு உயிர் தந்து,
உன்னை தன் உயிரினும் மேலாக நேசிக்கும்
ஒரே அன்பு உள்ளம் உன் அன்னை!!
இனிய அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துகள்..