திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

வாழ்க்கை

யாருக்காகவும் வாழாதே
உனக்காக வாழ்!!
உன் வாழ்க்கையே
மிகவும் சிறியது...