திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

உறவுகள்

உணர்வுகள் உதிரத்தை விட உயர்ந்தது ..
உறவுகள் உணர்வுகளை விட உயர்ந்தது !!