திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

பணம் அன்பு

நிலையில்லாத பணத்தை நம்பி 
நிலையான அன்பையும் 
நிரந்தரமில்லாத வாழ்க்கையையும் 
நிர்மூலமாக்காதே!!!