திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

யார்

நாம் யார் என்று நமக்கு தெரியும்!!
அதை யாருக்கும் நிரூபிக்க வேண்டி 
அவசியம் இல்லை ...