திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

நல்லது செய்வோம்..

பிறந்தோம் வளர்ந்தோம்
இறப்போம் இது இயற்கை 
வாழ்வோம் பிறர் போற்ற
பிறர் நலம் பேண நாம்
இடையில் என்ன செய்தோம்
இனியேனும் நல்லது செய்வோம்..