திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

ஆசிரியர்கள்

நம்மை தூக்கி விட்டு 
தான் மட்டும் அதே இடத்தில் 
இருந்து சந்தோஷப்படும் 
தெய்வங்கள் 
ஆசிரியர்கள் தான்!!