திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

I LOVE U

இந்த ஒற்றை வார்த்தை தரும்....
அழகான வாழ்க்கை தரும்
அளவில்லாத மகிழ்ச்சி தரும்
அன்பு உண்மையாக இருந்தால் ....