திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

காதல்

கவலைகள் மட்டுமே காதலின் பரிசு
கண்ணீர் மட்டுமே காதலின் விலை
கவிதை மட்டுமே காதலின் துணை
கனவு மட்டுமே காதலின் மீதி....