திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

பெண்ணின் மனது...


பல பல பட்டங்கள்
படித்து வாங்கியவனுக்கும்
பிடிபடாதது
பெண்ணின் மனது...