திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

உறவு

உறவு என்ற மூன்று எழுத்தில் இருப்பது
வெறும் சொந்தமும் பந்தமும் மட்டும் அல்ல
நம்பிக்கையும் பாசமும் கூட ...
இது உடைந்துவிட்டால்
உறவை ஒட்ட முடியாது கடவுளாலும்....