திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

அன்னை

பெண்கள் கணவன் வீட்டில் தானே
சமைத்து உண்ணும்போதும்,
ஆண்கள் தங்கள் மனைவியின்
கையால் உண்ணும் போதும் தான்
உணர்கின்றனர் தங்கள் அன்னையின்
அன்பையும் கை பக்குவத்தையும்.