திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

அன்பு மொழி ....

உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள்
உணரும் உன்னத மொழி
உயிர்கள் அனைத்தையும்
இணைக்கும் ஒரே மொழி..

உண்மையை உடலாகவும்
நேசத்தை உயிராகவும்
கொண்ட மொழி ...
அதுவே அன்பு மொழி ....