திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

காதலர்

கவலைகள் நெஞ்சடைக்க
கனவுகள் கரைந்து போக
கைவிட்டு போனது காதல்
காதலர் தினத்திலே!!!