திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

தாய் மடி

தாய் மடி தேடும் மழலை
தாயாக நினைத்து
தலை சாய்கிறது!!!!
தரணியில் தாயாக பலர்
தவித்தாலும் இவன்
தவிப்பு தெரிவதில்லை!!!
தாய் மடி கிடைப்பதில்லை ...