திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

தவறுகள்

பிறரிடமிருந்து
நாம் மறைக்கும் அனைத்தும்,
தவறு என தெரிந்தே
நாம் செய்யும் தவறுகள்....